Email

info@ecotec.sk

Telefón

0908 229 141

FAQ

Ako funguje fotovoltický systém?

Slnečné lúče dopadajú na fotovoltický panel, v ktorom sa svetelná energia premieňa na jednosmerný prúd za pomoci fotoelektrického javu. Po následnej premene na striedavý prúd získate vlastnú elektrinu, ktorú v domácnosti využijete na bežnú spotrebu.

Slnečná energia z fotovoltických systémov má veľa výhod. Je obnoviteľná, pomerne čistá, nevyžaduje náročnú údržbu a neprodukuje hluk. Solárna energia je k dispozícii takmer v každej časti sveta a už v súčasnosti patrí k najlacnejším zdrojom energie. Poistka proti zvyšujúcej sa cene elektriny. Slnečná energia je šetrná k životnému prostrediu. Zníženie nákladov na elektrinu.

Veľkosť vášho solárneho systému bude závisieť na tom, koľko elektrickej energie treba použiť na mesačnej báze, ako aj slnečnej intenzite v lokalite kde žijete. Pozrite sa na svoje predchádzajúce účty za elektrinu a podľa nich si vyberte z našich solárnych zostáv, ktoré sú prispôsobené podľa vašej ročnej spotreby elektrickej energie. Fotovoltický systém by mal byť dimenzovaný a riešený tak, aby sa maximum vyprodukovanej elektrickej energie spotrebovalo na mieste, za prípadné spätné dodávky do siete rozumne nič nezískate. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby bola ročná produkcia fotovoltiky podľa charakteru spotreby elektrickej energie a prípadnej akumulácie v batériách na úrovni 1/2 až 2/3 celoročnej spotreby. Takto je možné dosiahnuť rozumnú úroveň využitia elektriny vygenerovanej panelmi a minimalizovať nevyužité prebytky. Pri dimenzovaní kapacity batérií sa vychádza z dennej priemernej produkcie fotovoltiky. Kapacita batérií by mala byť orientačne v rozsahu 25 – 40 % dennej produkcie. V prípade fotovoltiky s výkonom 3 kWp teda optimálne v rozmedzí 5 – 7 kWh kapacity batérií. Tieto odporúčania sú orientačné, optimálny výkon závisí od toho, na čo všetko budete fotovoltiku používať alebo viete použiť. V prípade riešenia s využitím prebytkov na ohrev vody je možné zvoliť aj vyšší výkon.

Faktormi ovplyvňujúcimi cenu inštalácie sú výkon, typ – sieťová, hybridná, ostrovná, kapacita batérií, ak sú súčasťou inštalácie a ich typ, nosná konštrukcia a spôsob jej uchytenia, zloženie systému a z toho vyplývajúca náročnosť istenia a ovládania a v neposlednom rade aj cena montáže, ktorá je do značnej miery závislá od zložitosti konfigurácie systému, prístupnosti miesta umiestnenia, konštrukcie a pokrytia miesta inštalácie, či už sa jedná o strechu alebo fasádu. ✅Ak plánujete inštaláciu solárnych panelov na Slovensku, je dobré mať prehľad o možnostiach financovania a dotáciách, ktoré sú dostupné. Tu je prehľad niektorých možností: 👉1. Dotácie od štátu: Slovenská republika ponúka niekoľko dotácií a podporných programov pre inštaláciu solárnych panelov. Jedným z najznámejších programov je „Zelená domácnosť“, ktorý poskytuje finančnú podporu pre občanov pri nákupe a inštalácii solárnych systémov. Okrem toho existujú aj iné programy a dotácie, ktoré sa rôznia podľa regiónu a aktuálnych podmienok. 👉2. Úvery a hypotéky: Mnohé banky a finančné inštitúcie ponúkajú špeciálne úvery a hypotéky pre obnoviteľné zdroje energie, vrátane solárnych panelov. Tieto finančné produkty vám umožnia financovať nákup a inštaláciu solárneho systému a splácať ho postupne s výhodnými úrokovými sadzbami. 👉3. Leasing: Možnosť leasingu je tiež populárnym spôsobom financovania solárnych panelov. Prostredníctvom leasingu môžete získať solárny systém bez potreby investovať veľkú sumu peňazí dopredu. Platíte mesačné splátky počas dohodnutého obdobia a po jeho skončení môžete získať vlastníctvo solárneho systému. 👉4. Európske fondy: V rámci Európskej únie sú k dispozícii rôzne fondy a programy, ktoré podporujú výstavbu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tieto fondy môžu byť využité pre financovanie solárnych projektov vo verejných budovách alebo v podnikoch. Pri získavaní financovania a dotácií pre inštaláciu solárnych panelov je dôležité konzultovať s odborníkmi a informovať sa o aktuálnych možnostiach a podmienkach. Každá možnosť môže mať svoje vlastné kritériá a obmedzenia, a preto je dôležité vybrať si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam.

Návratnosť investície do solárnych panelov na Slovensku sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako sú veľkosť a výkon solárneho systému, umiestnenie a orientácia panelov, miestne klimatické podmienky, aktuálna cena elektrickej energie a možnosti financovania. V priemere sa očakáva, že návratnosť investície do solárnych panelov na Slovensku sa pohybuje od približne 6 do 10 rokov. Toto je odhadovaný čas, za ktorý budete mať dostatočné úspory na energiách nákladoch, ktoré sa vyrovnajú nákladom na inštaláciu solárneho systému. Po uplynutí tohto obdobia budete môcť využívať bezplatnú elektrickú energiu zo slnka, čo vám umožní znížiť vaše mesačné výdavky za elektrinu.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné stavebné povolenie na inštaláciu solárneho systému, ak zmeníte konštrukciu strechy alebo stavby. Bežne však môžete solárny systém nainštalovať bez stavebného povolenia.

Áno, samozrejme! Radi vám pomôžeme s celým procesom žiadosti o dotácie na váš fotovoltický systém. Stačí nám dať vedieť, a my pre vás zabezpečíme všetky potrebné kroky od začiatku až po úspešné získanie dotácie. Nemusíte starať o žiadne administratívne záležitosti – my to pre vás vybavíme a vy sa môžete tešiť na bezstarostnú cestu k udržateľnej a cenovo výhodnej energii. Ak máte ďalšie otázky ohľadom dotácií alebo inštalácie fotovoltického systému, neváhajte nás kontaktovať.

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú fyzické osoby, ktoré vlastnia rodinný dom alebo sú jeho bezpodielovým či podielovým vlastníkom. Ďalej môžu dotáciu žiadať aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch podľa platného zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Nehnuteľnosť, na ktorú sa žiada, musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo iná budova slúžiaca na rodinné bývanie, v ktorej žiadateľ má trvalý pobyt. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete podrobnejšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

Aký je proces inštalácie solárneho systému?

Proces inštalácie zahŕňa audit vašich energetických potrieb a určenie najlepšej solárnej možnosti pre vašu nehnuteľnosť, získanie potrebných povolení, inštalácia solárneho systému a pripojenie systému do siete.

Solárne panely sú vo všeobecnosti veľmi odolné a odolávajú snehu, vetru a krupobitiu, záruka na 80% výkonu je 25 rokov avšak ich produkcia prevyšuje hranicu 30 rokov. Ostatné komponenty elektrárne majú nižšiu záručnú dobu, ich životnosť závisí od ich celkového vyťaženia v systéme, avšak stále sa bavíme o životnosti minimálne 15 rokov. Ak nastane situácia, keď zariadenie stratí funkčnosť v jeho záručnej dobe, sme tu pre vás a daný komponent vyreklamujeme podľa platného reklamačného poriadku. Komponenty, ktoré používame pri stavbe našich fotovoltických elektrární sa vyznačujú vysokými kvalitatívnymi štandardmi a potreba ich servisu je minimálna, až mizivá.

Solárne panely sú známe svojou dlhou životnosťou a relatívne nízkou potrebou údržby. Aj keď sú navrhnuté tak, aby odolávali drsným poveternostným podmienkam, je stále dôležité venovať im primeranú starostlivosť, aby sa zabezpečila ich maximálna efektivita a dlhodobý výkon. Tu je prehľad niektorých hlavných požiadaviek na údržbu solárnych panelov: 👉1. Pravidelné čistenie: Solárne panely by mali byť pravidelne čistené, aby sa odstránili prach, listy, vtáčie trusy a iné nečistoty, ktoré by mohli znížiť ich výkon. Použite mäkký hadičkový prúd alebo jemnú kefu na odstránenie nečistôt. Dôkladne čistenie je obzvlášť dôležité v oblastiach so silným znečistením ovzdušia alebo keď sa na paneloch usadí veľa prachu. 👉 2. Kontrola nalomených alebo poškodených panelov: Pravidelne skontrolujte solárne panely, či nie sú poškodené, napríklad naštrbené alebo prasknuté. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, obráťte sa na odborníka, aby ho opravil alebo vymenil poškodený panel. 👉 3. Kontrola spojov a káblov: Skontrolujte spoje a káble medzi panelmi a inverzným meničom, aby ste sa uistili, že sú pevné a správne pripojené. Ak zistíte akékoľvek uvoľnenie alebo poškodenie, kontaktujte technika na opravu. 👉 4. Monitorovanie výkonu: Vyhľadajte monitorovací systém, ktorý vám umožní sledovať výkon solárnych panelov. Sledovanie výkonu vám pomôže odhaliť a riešiť akékoľvek problémy s výkonom včas a udržiavať efektivitu systému. 👉 5. Profesionálna údržba: Odporúča sa pravidelne si nechať vykonať profesionálnu údržbu solárneho systému. Títo odborníci majú skúsenosti a vybavenie potrebné na dôkladnú kontrolu a údržbu panelov.

Uskladnenie elektrickej energie nám napomáha zefektívniť výrobu a tým využiť vyrobenú elektrickú energiu v čo najväčšom rozsahu pre vlastnú spotrebu, a to bez toho, aby sme museli prebytky bezodplatne odovzdávať do siete, resp. v prípade nedostatku čerpať elektrickú energiu zo siete. Naakumulovaná elektrická energia v čase prebytku nám dáva možnosť jej vyžitia v čase jej nedostatku (nízka intenzita slnečného žiarenia alebo v nočnom čase). 👉 V prípade inštalácie domácej fotovoltickej elektrárne máme k dispozícii reálne dva spôsoby uskladnenia prebytočnej elektrickej energie, a to uskladnenie v akumulátorových batériách alebo v zásobníku teplej úžitkovej vody.

Spotrebu energie môžete sledovať pomocou inteligentného merača. Toto zariadenie Vám umožní sledovať Vašu spotrebu energie v reálnom čase a identifikuje systémové komponenty, kde môžete vykonať zmeny pre optimalizáciu spotreby energie.

Svojim zákazníkom odporúčame potrebnú rekonštrukciu strechy zrealizovať pred inštaláciou fotovoltického systému. Stabilita a stav strechy sa konzultuje aj v deň obhliadky našim technikom, ak vznikne situácia kedy technik inštaláciu neodporučí navrhnú sa ďalšie riešenia. Ak na strane zákazníka vznikne situácia, že rekonštrukcia strechy je nutná v čase, kedy je fotovoltický systém už nainštalovaný neváhajte nás kontaktovať a naši technici zariadenie odpoja z prevádzky a systém nainštalujú hneď ako to bude z vašej strany možné, táto služba je spoplatnená podľa náročnosti úkonov potrebných na odinštalovanie a opätovné nainštalovanie systému.

Neváhajte nám napísať

KONTAKTUJTE NÁS

naše referencie

PROFESIONÁLNA MONTÁŽ

Montáž fotovoltických elektrární sa začína obhliadkou pozemku a strechy. Máme produkty vhodné pre každý typ strechy, aj krytiny. Následne sa rieši kalkulácia a nákres, cenovú ponuku robíme na mieru, podľa vašich požiadaviek a priestorových možností. Vypracuje sa projekt, elektrárne profesionálne nainštalujeme a spoľahnúť sa na nás môžete aj pri koncovej odbornej prehliadke a odbornej skúške zariadenia, s elektrickým meracím prístrojom. Všetko pre vás do posledného krôčiku nachystáme a vy potom môžete bezstarostne zbierať a šetriť elektrickú energiu.

PROFESIONÁLNA
MONTÁŽ

ZNÍŽENIE
NÁKLADOV

DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ

VYSOKÁ
ÚČINNOSŤ

ČERPANIE
DOTÁCIE

VIRTUÁLNA
BATÉRIA

Spokojných klientov
0
Dokončených projektov
0
Ušetrených €
0
Inštalovaných panelov
0